Činnost školního psychologa

Také v letošním školním roce 2018/2019 působí na naší škole školní psycholog Mgr. Pavla Fojtíková

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn. 

Ve škole se bude školní psycholog zapojovat například do následujících aktivit:

 • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podílení se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
 • Spolupráce s třídním učitelem, školním metodikem prevence sociálně patologických jevů a výchovným poradcem při prevenci a řešení výukově-výchovných a vztahových problémů ve třídě.
 • Poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá
 • Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách
 • Provádění skupinové terapeutické práce se žáky
 • Společně s pedagogy podílení na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • Podílení se ve spolupráci s třídním učitelem(li) na posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • Provádění anonymního anketního šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.), konzultace zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity  jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 • Informace rodičů na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech
 • Školn psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a se členy ŠPP
 • Zakázky na školního psychologa, které vyžadují individuální nebo i skupinovou práci, která vyžaduje práci s důvěrnými nebo citlivými údaji o žácích, si vyžadují vždy informovaný souhlas rodičů. V případě zájmu o individuální práci psychologa s Vaším dítětem bude vyžadován individuáln informovaný souhlas rodičů.