Přijímací zkoušky

Studijní obory zakončené maturitní zkouškou
Jednotná zkouška je povinná (s výjimkou oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění) se koná formou jednotných písemných testů z předmětů:

 Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat  jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou)

Termíny jednotné zkoušky: 

12. dubna 2019 pro čtyřleté obory

16. dubna 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

15. dubna 2019 pro čtyřleté obory

 17. dubna 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Školní přijímací zkouška o konání rozhoduje ředitel střední školy

Termíny prvního kola přijímacích zkoušek:

               Talentové zkoušky:

  • Obory skupiny „82 Umění a užité umění“: od 2. do 15. ledna 2019
  •  v případě konzervatoře od 15. do 31. ledna 2019
  • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019

Obory vzdělání s maturitní zkouškou (bez talentové zkoušky):

Pracovní dny od 12. dubna do 28. dubna 2019

Ostatní obory vzdělání (obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, s výučním listem):

Pracovní dny od 22. dubna do 30. dubna 2019

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé SŠ zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2019, (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2018).

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení oborů s talentovou zkouškou:

Ředitel SŠ zašle písemné sdělení o výsledku talentové zkoušky  - nejpozději do 20. ledna.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče od 5. do 15. února.

V případě Gymnázia se sportovní přípravou zašle  ředitel SŠ písemné sdělení o výsledku talentové zkoušky do 20. února

(Pří úspěšném vykonání talentové zkoušky pokračuje žák v přijímacím řízení)

Termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení oborů bez talentové zkoušky:

Pokud se Jednotná ani Školní přijímací zkouška

Nekoná

ředitel školy  zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v době od 22.4 – 30.4.2019
–ředitel školy zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

Koná

a)Obory s maturitní zkouškou

  –ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení CENTREM a zveřejní seznam přijatých i nepřijatých uchazečů  pod přiděleným registračním číslem

–ředitel školy zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

b)Ostatní obory

–ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých i nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem