Dyskalkulie  

 

je porucha matematických schopností, projevující se alespoň při průměrném intelektu.
Je to obdoba dyslexie v oblasti matematiky. Dítě se nemůže naučit počítat, i když po intelektové stránce učivu stačí.
Většinou dítě dosahuje ve všech ostatních předmětech podstatně lepších výsledků než v matematice. Porucha se projevuje obtížemi v orientaci na číselné ose, záměnami tvarově či zvukově podobných číslic, záměnami pořadí číslic v čísle, sníženou schopností  provádět základní matematické operace (větší obtíže se projevují při odčítání  a dělení) a aplikovat je (děti hůře používají násobení a dělení). Tyto obtíže mohou souviset se sníženou schopností orientovat se na ploše a  v prostoru (dítě není schopno zapisovat ve sloupcích čísla přesně pod sebe,  např. sčítá jednotky s desítkami atd.).