Přihlášky

Přihlašování na střední školu se provádí prostřednictvím tiskopisu přihlášky, kterou lze zakoupit v prodejnách SEVT, v obchodech s kancelářskými potřebami nebo vytisknout oboustranným tiskem z internetových stránek:

Základní škola není povinna tiskopisy přihlášek žákům poskytovat.

 

Žáci si mohou  pro 1. kolo přijímacího řízení podat nejvýše 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory).

Žák, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

V případě konání Jednotné přijímací zkoušky je nutné doplnit pořadí škol tak, aby odpovídalo pořadí termínů přijímacích zkoušek.

    Škola uvedená na přihlášce jako 1. škola = 1. termín Jednotné zkoušky 

12. dubna 2019 pro čtyřleté obory

      16. dubna 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
    Škola uvedená na přihlášce jako 2. škola = 2. termín Jednotné zkoušky 

15. dubna 2019 pro čtyřleté obory

               17. dubna 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
         

V případě konání školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky je nutné na přihlášku doplnit datum zkoušky (každá škola nabízí min. 2 termíny)

Rozhodnutí o konání Školní přijímací zkoušky a jejích termínech, kritériích a počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 31.1.2019.
Kritéria přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou uveřejní střední škola  do 31. října  2018.

Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou vysvědčení nebo jejich ověřené kopie z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia.

Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které žák splnil nebo plní povinnou školní docházku. Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance. Potvrzení klasifikace provede škola na základě Žádosti zákonného zástupce. V tomto případě není třeba tiskopis přihlášky předem vyplňovat, ale škola (výchovná poradkyně) vytiskne přihlášku s potvrzenou klasifikací.

Pokud to střední škola požaduje, je třeba nechat přihlášku potvrdit také  lékařem.
 
Termíny odevzdání přihlášek na střední školy:
  • do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
    do 30. listopadu 2018
  • do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
    do 1. března 2019
 

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen (využijí žáci v případě nepřijetí)

Tiskopis přihlášky do SŠ - denní studium

 

  

 

Tiskopis přihlášky do SŠ - denní studium - talentová zkouška